top of page

REGULAMIN LARPART

1.    Larpart (w dalszej części regulaminu zwany konwentem) jest wydarzeniem poświęconym larpom, organizowanym przez osoby prywatne (zwane dalej organizatorami), w oparciu o partycypację w kosztach finansowych i niefinansowych wszystkich uczestników konwentu.

2.    Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących obszar konwentu, oraz wytycznych porządkowych wydawanych przez organizatorów.

3.    Konwent kierowany jest do osób pełnoletnich.

4.    Osoby w wieku poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w konwencie (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczestnikiem konwentu jest również prawny opiekun takiej małoletniej osoby, a jej udział zostanie omówiony z organizatorami poprzez kontakt na mail konwent.larpart@gmail.com).

5.    Uczestnicy chcący przyjechać na konwent ze zwierzęciem muszą zgłosić wcześniej ten fakt do organizatorów poprzez mail konwent.larpart@gmail.com

6.    Uczestnik przyjeżdżający ze zwierzęciem na konwent zobowiązany jest przestrzegać wszystkich wytycznych organizatorów w zakresie opieki i kontroli nad zwierzęciem, oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by jego zwierzę nie było uciążliwe dla innych uczestników konwentu.

7.    W przypadku naruszenia wytycznych organizatora w zakresie opieki nad zwierzęciem, albo w wypadku gdy zachowanie zwierzęcia będzie uciążliwe dla innych uczestników konwentu, uczestnik będzie proszony o wywiezienie zwierzęcia poza teren konwentu.

8.    Uczestnicy konwentu zobowiązani są do wpłacenia składki na pokrycie kosztów związanych z jego organizacją.

9.    W ramach składki organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom miejsca biwakowego, dostępu do ujęcia wody, dostępu do toalet, wywozu śmieci. Dodatkowo zobowiązują się do organizacji gier, larpów i innych atrakcji przewidzianych w programie konwentu.

10.    Od momentu przyjazdu aż do opuszczenia terenu imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe podczas trwania konwentu. Organizatorzy nie ponoszą też odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe zdarzenia lub wypadki będące zwykłym następstwem udziału w konwencie.

11.    Uczestnicy opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.

12.    Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne robienie zdjęć i nagrywanie filmów z jego udziałem przez podmiot uprawniony przez Organizatora, nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w celach promowania konwentu.

13.    Uczestnicy zobowiązany jest do traktowania siebie nawzajem z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne w jakiejkolwiek formie jest zakazane. Jeżeli jakikolwiek uczestnik, poczuję że jego granice zostały w jakikolwiek sposób naruszone, może to zgłosić do Organizatorów.

14.    Uczestnicy konwentu zobowiązani są do utrzymania porządku w miejscu biwakowania, domkach mieszkalnych, oraz w przestrzeni wspólnej konwentu.

15.    Rozbijanie namiotów poza przestrzenią wskazaną przez organizatorów jest zabronione.

16.    Na terenie konwentu zakazuje się: strzelania z łuków przy użyciu strzał ostrych, broni pneumatycznej, torsyjnej i palnej, pod groźbą usunięcia z imprezy bez zwrotu składki.

17.    W przypadku zagrożenia pożarowego obowiązuje zakaz palenia ognisk za wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych.

18.    Naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu może się wiązać z usunięciem z terenu konwentu przez organizatorów lub osoby przez nich wyznaczone, bez zwrotu akredytacji.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu nawet w trakcie trwania konwentu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rejestracji uczestników Konwentu Larpart 2022, zgodnie z postanowieniami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z udziału w Konwencie i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

bottom of page